به وبسایت مهندسان مشاور سویول خوش آمدید

جوایز و افتخارات

تقدیرنامه و گواهینامه ها

اجلاس کشوری دکترین نوین در رهبری بنگاههای اقتصادی و ارائه نشان مدیران سال 1396 از طرف بنیاد مطالعات آسیایی و اقیانوسیه(OCS )
2017 - تقدیرنامه دکترین نوین
اجلاس کشوری دکترین نوین در رهبری بنگاههای اقتصادی -سال 1396
2017 - Certificate Training
Leadership in Economic Corporation
2017 - Certificate Of Attendance
Attented the Management By Values (MBV)
2018 - گواهینامه 4
Performance Approval By NOX